Mẫu hợp đồng cho thuê xe đạp và điều cần lưu ý năm 2024

Rate this post

Hợp đồng là một trong những hình thức giao dịch phổ biến trong cuộc sống. Việc đảm bảo hợp đồng đầy đủ nội dung được coi là rất cần thiết trong mọi lĩnh vực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hợp đồng cho thuê xe đạp và những điều cần lưu ý khi viết hợp đồng này.

Những nội dung quan trọng khi viết hợp đồng cho thuê xe đạp

Hợp đồng cho thuê xe đạp là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Bên cho thuê xe có nghĩa vụ giao xe đạp cho bên thuê sử dụng trong thời hạn thỏa thuận và bên thuê phải trả tiền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, nội dung của một hợp đồng cho thuê xe đạp cần phải có những điều sau:

 • Đối tượng của hợp đồng.
 • Số lượng, chất lượng.
 • Giá, phương thức thanh toán.
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng.
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên.
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Các điều khoản này giúp đảm bảo sự minh bạch và tránh tranh chấp trong quá trình thuê xe đạp.

Mẫu hợp đồng cho thuê xe đạp thông dụng năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ XE

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……., tại ……………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A)

 • Ông: …………………………………. Sinh năm: …………….. – CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………….. do ……………. cấp ngày ………………..
 • Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………..
 • Bà: …………………………………. Sinh năm: …………….. – CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………………… do …………… cấp ngày ………………..
 • Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ (Sau đây gọi tắt là Bên B)

 • Ông: …………………………………. Sinh năm: …………….. – CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………….. do ……………. cấp ngày ………………..
 • Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………..
 • Bà: …………………………………. Sinh năm: …………….. – CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………………… do …………… cấp ngày ………………..
 • Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………..

Hai bên đã thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe ôtô với những điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Đặc điểm và thỏa thuận thuê xe

Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê xe đạp có các đặc điểm sau đây:

 • Nhãn hiệu:
 • Loại xe:
 • Màu Sơn:

Bên A cam đoan trước khi ký bản Hợp đồng này, xe đạp nêu trên:

 • Không có tranh chấp về quyền sở hữu/sử dụng;
 • Không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng thuê xe đạp nào khác.

Điều 2. Thời hạn thuê xe đạp

 • Thời hạn thuê là …… (………..) tháng kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết

Điều 3. Mục đích thuê

 • Bên B sử dụng tài sản thuê nêu trên vào mục đích ……………………….

Điều 4: Giá thuê và phương thức thanh toán

 • Giá thuê tài sản nêu trên là: ……………….VNĐ/…………. (Bằng chữ: ……….. đồng trên một ………….).
 • Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng ………………… và Bên B phải thanh toán cho Bên A số tiền thuê xe đạp nêu trên vào ngày ……………………
 • Việc giao và nhận số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 5: Phương thức giao, trả lại tài sản thuê

 • Hết thời hạn thuê nêu trên, Bên B phải giao trả chiếc xe đạp trên cho Bên A.

Điều 6: Nghĩa vụ và quyền của Bên A

– Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

 • Chuyển giao tài sản cho thuê đúng thỏa thuận ghi trong Hợp đồng;
 • Bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản cho thuê;
 • Bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho Bên B;

Bên A có quyền sau đây:

 • Nhận đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;
 • Nhận lại tài sản thuê khi hết hạn Hợp đồng;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Bên B vi phạm hợp đồng.

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền của Bên B

– Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

 • Bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, không thay đổi tình trạng tài sản, không cho thuê lại tài sản nếu không có sự đồng ý của Bên A;
 • Sử dụng tài sản thuê đúng công dụng, mục đích của tài sản;
 • Trả đủ tiền thuê tài sản theo phương thức đã thỏa thuận;
 • Trả lại tài sản thuê đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận;
 • Chịu toàn bộ chi phí liên quan đến xe trong quá trình thuê. Trong trường hợp gây ra tai nạn, hỏng hóc xe, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A và chịu trách nhiệm sửa chữa, phục hồi nguyên trạng xe.

– Bên B có các quyền sau đây:

 • Nhận tài sản thuê theo đúng thỏa thuận;
 • Sử dụng tài sản thuê theo đúng công dụng, mục đích của tài sản;
 • Đơn phương đình chỉ thực hiện Hợp đồng thuê tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu:
  (i) Bên A chậm giao tài sản theo thỏa thuận gây thiệt hại cho Bên B;
  (ii) Bên A giao tài sản thuê không đúng đặc điểm, tình trạng như mô tả tại Điều 1 Hợp đồng;

Điều 8: Cam đoan của các bên

Bên A và Bên B cam đoan trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

Bên A cam đoan:

 • Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe đạp nêu trên này là hoàn toàn đúng sự thật;
 • Xe đạp nêu trên hiện tại thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Bên A, không có tranh chấp, không bị ràng buộc dưới bất cứ hình thức nào;
 • Việc ký kết Hợp đồng này là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong bản Hợp đồng này;

Bên B cam đoan:

 • Những thông tin pháp nhân, nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 • Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản thuê;
 • Việc ký kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 • Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này;

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

 1. Nếu vì một lý do không thể khắc phục được mà một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thì phải báo cho bên kia biết trước ……. tháng.
 2. ……. (…….) tháng trước khi hợp đồng này hết hiệu lực, hai bên phải cùng trao đổi việc thanh lý hợp đồng. Nếu hai bên muốn tiếp tục thuê xe đạp thì sẽ cùng nhau ký tiếp hợp đồng mới hoặc ký phụ lục gia hạn hợp đồng.
 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký kết. Mọi sửa đổi bổ sung phải được cả hai bên lập thành văn bản;
 4. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 5. Hai bên đều đã tự đọc lại toàn bộ nội dung của Hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Bên A, bên B đã tự nguyện ký tên/đóng dấu/điểm chỉ vào Hợp đồng này.

Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN CHO THUÊ BÊN THUÊ

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Những lưu ý khi ghi hợp đồng cho thuê xe đạp

3.1 Đối tượng giao kết hợp đồng

 • Đảm bảo thông tin cơ bản của bên thuê và bên cho thuê để khi xảy ra tranh chấp, có căn cứ để xác định thông tin và bảo vệ quyền, nghĩa vụ của mình.

3.2 Đặc điểm về chiếc xe đạp

 • Bởi vì xe đạp là loại tài sản khác với các loại hình cơ giới khác, chúng không được nhận diện qua việc đăng ký tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dựa trên nhãn hiệu của các bên. Do đó, về đặc điểm của xe, cần ghi chi tiết để tránh tranh chấp sau này.

3.3 Thỏa thuận thuê xe đạp

 • Mục đích thuê xe: Ghi rõ mục đích theo thỏa thuận của các bên.
 • Giá cả: Ghi cả số và chữ, tùy vào thỏa thuận của các bên và loại hợp đồng thuê.
 • Phương thức thanh toán: Có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, có thể thanh toán ngay sau khi ký hợp đồng hoặc trả theo từng đợt… tùy vào thỏa thuận của các bên.
 • Thời hạn thuê: Ghi rõ từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, tháng, năm nào. Ngoài ra, cũng nên nêu rõ thời gian giao xe cũng như trả xe (nếu có).

3.4 Cam kết của các bên

 • Nêu rõ quyền, nghĩa vụ của các bên, cam đoan về thông tin chiếc xe là đúng sự thật, về quyền sở hữu, sử dụng chiếc xe là thuộc về bên cho thuê.
 • Thỏa thuận về phương thức giải quyết tranh chấp.
 • Thỏa thuận về gia hạn hợp đồng.
 • Ngoài ra, phần cuối nên nêu hợp đồng được lập thành bao nhiêu bản, ghi rõ số và chữ. Mỗi bên nên giữ số lượng bản hợp đồng như nhau để tránh trường hợp sau này có tranh chấp thì còn có các giấy tờ chứng minh.

Toàn bộ thông tin được cập nhật trên đây là những nội dung tư vấn cơ bản về hợp đồng cho thuê xe đạp. Khi có nhu cầu, có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được những tin tức hoặc giải đáp cụ thể các thắc mắc một cách nhanh chóng qua tổng đài: 1900.3330 hoặc 084.696.7979.

Chuyên Gia Sức Khỏe – Trang thông tin y khoa sức khỏe tại Việt Nam
Luật Sự Tuấn

Related Posts

Mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý: Hãy tìm hiểu mẫu hợp đồng dịch vụ pháp lý đầy đủ và chính xác

Như bạn đã biết, hợp đồng dịch vụ pháp lý là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của mỗi người…

10 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Luật Sư Tuấn – Nhận thức được tầm quan trọng về việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân…

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcCó thể bạn quan tâm Giấy quyết định thôi việc có thời…

Mẫu quyết định đình chỉ vụ án dân sự

Bạn đã bao giờ tự hỏi về tác động của quyết định đình chỉ vụ án dân sự đối với quy trình pháp lý? Mẫu quyết định…

Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế – Luật Sư Tuấn

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HOÁ QUỐC TẾCó thể bạn quan tâm Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, thuê văn phòng chuẩn…

Mẫu Hợp Đồng Bảo Trì Camera: Đảm Bảo An Ninh Nhà Xưởng May Mặc

Hệ thống camera quan sát, sau một thời gian sử dụng hoặc hết thời gian bảo hành, cần được bảo trì, duy tu và sửa chữa các…