Một cách lưu trữ và lập phụ lục hợp đồng đúng cách

Rate this post

Image

Giới thiệu

Khi ký kết hợp đồng, có thể xảy ra tình huống cần điều chỉnh và bổ sung một số điều khoản quan trọng. Đó là lúc phụ lục hợp đồng trở thành công cụ hữu ích.

Phụ lục hợp đồng là gì?

Phụ lục hợp đồng là một tài liệu được quy định trong Điều 403 của Bộ luật Dân sự 2015. Nó được sử dụng để chi tiết hóa một số điều khoản cụ thể của hợp đồng gốc. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực tương tự như hợp đồng gốc.

Cần lưu ý rằng nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng ban đầu. Nếu có bất kỳ sự trái chiều nào, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực, trừ khi các bên thỏa thuận chấp nhận phụ lục với điều khoản đó. Trong trường hợp đó, điều khoản trong hợp đồng gốc đã được sửa đổi bằng phụ lục.

Những lưu ý khi lập phụ lục hợp đồng

 • Về hình thức: Phụ lục hợp đồng là một phần không thể tách rời của hợp đồng gốc. Do đó, nếu hợp đồng gốc được lập bằng văn bản, công chứng hoặc cần đăng ký thì phụ lục hợp đồng cũng phải tuân thủ những quy định tương tự.

 • Về nội dung: Hiệu lực và nội dung của phụ lục hợp đồng hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng gốc. Khi lập phụ lục, cần căn cứ vào nội dung của hợp đồng ban đầu mà không vi phạm luật pháp hoặc đạo đức xã hội.

Ngoài ra, cần xem xét đối tượng tham gia ký kết hợp đồng để đảm bảo rằng họ có đủ năng lực hành vi dân sự. Ký kết hợp đồng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận và không được ép buộc hay lừa dối. Cũng như phải ký kết đúng thẩm quyền và phạm vi.

Dưới đây là một mẫu phụ lục hợp đồng để bạn tham khảo.

Mẫu phụ lục hợp đồng chung nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng (1) ………………………….ngày …./…./…..)

Hôm nay, ngày … tháng …. năm ……., tại ………………………… Chúng tôi gồm:

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: …………………………………. Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD số: …………………… do …………………………. cấp ngày …………………….
Hộ khẩu thường trú tại: …………………………………………………………………………………
Bà: …………………………………. Sinh năm: ……………..
CMND/CCCD số: …………………… do ……………………………… cấp ngày …………..
Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………….

BÊN (2): (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY …………………………
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………..……….. cấp, đăng ký lần đầu ngày …………. đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày…………….
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….…………….
Đại diện bởi ông/bà: …………………. Chức vụ: ……………
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …………………… do …………………….. cấp ngày ………………..

Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng ……………. ký ngày …./…../….. (Sau đây gọi là Hợp đồng ………………) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản … Điều ….. của Hợp đồng …… như sau:

Từ: “………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………”

Thành: “……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………”

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng ………………….. ngày …/…/…… giữ nguyên, không thay đổi như Hợp đồng ………………………….

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………………………….. mà hai bên đã ký kết ngày…./…./…..

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành ……(……) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. bản làm bằng chứng.

BÊN A BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Những ghi chú trong quá trình soạn thảo phụ lục hợp đồng

(1) Thường Hợp đồng có rất nhiều loại Hợp đồng như: Hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, Hợp đồng thế chấp… Ở đây nên ghi rõ tên Hợp đồng, số Hợp đồng (nếu có) và ngày tháng lập Hợp đồng.

Ví dụ: Hợp đồng kinh tế số 123/HĐKT ngày 01/01/2019 giữa Công ty A và Công ty B.

(2) Căn cứ vào tên Hợp đồng cũng như mục đích của Hợp đồng để ghi rõ, cụ thể các bên giao kết.

Ví dụ: Nếu là Hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất thì Bên A sẽ là Bên thế chấp, bên B sẽ là bên nhận thế chấp.

Ngoài ra, còn căn cứ vào chủ thể giao kết Hợp đồng để liệt kê cho chính xác. Cụ thể:

 • Nếu chủ thể giao kết là cá nhân thì ghi các nội dung: Họ và tên, năm sinh, CMND hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (có thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp), địa chỉ hộ khẩu, địa chỉ liên lạc, số điện thoại…

 • Nếu chủ thể giao kết là tổ chức, pháp nhân thì phải ghi rõ thông tin của pháp nhân đó trên Giấy đăng ký kinh doanh (Mã số kinh doanh, cơ quan cấp, ngày cấp đăng ký lần đầu, ngày thay đổi nội dung đăng ký, địa chỉ trụ sở, người đại diện…) kèm thông tin về người đại diện.

(3) Những nội dung chính của Phụ lục Hợp đồng này.

 • Nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ trước khi sửa đổi là gì và sau khi sửa đổi thành gì.

 • Nếu hủy bỏ điều khoản nào thì cũng ghi rõ là bỏ khoản…. điều…. của Hợp đồng…..

Một số mẫu phụ lục hợp đồng thường gặp

Phụ lục Hợp đồng mua bán tài sản trên đất

Image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG
(Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …..)

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm….., tại ……………………………………. Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Ông: …………………………….. Sinh năm: 19xx
CMND/CCCD số: 012346789 do công an tỉnh D cấp ngày 12/12/2015
Hộ khẩu thường trú tại: …………………………..
Bà: ………………………………… Sinh năm: 19xx
CMND/CCCD số: ………………………
Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………….

BÊN MUA: (Sau đây gọi tắt là Bên B) CÔNG TY ………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ……………………………………., do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh ……………………… cấp ngày ……………….
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………
Đại diện bởi ông: ………………………….
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………………………………………
Hai bên cùng thống nhất lập Phụ lục hợp đồng này sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số 012 ký ngày 01/01/2019 (Sau đây gọi là Hợp đồng) như sau:

Điều 1: Sửa đổi vào Khoản 1.1 Điều 1 của Hợp đồng như sau:

Từ: …………………………

Thành: …………………………………

Điều 2: Các nội dung khác của Hợp đồng …………………… giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3: Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và là một phần không thể tách rời của Hợp đồng mua bán tài sản trên đất số …………… mà hai bên đã ký kết ngày ……………………….

Hai bên đã đọc lại Phụ lục Hợp đồng này, đều thống nhất và ký/đóng dấu vào Phụ lục này để làm bằng chứng.

Phụ lục Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm bằng chứng.

BÊN A BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu)

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số……………..

 • Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

 • Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN THUÊ NHÀ (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………..
Đại diện :………………………………………..
Chức vụ : ………………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………..
Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………
Mã số thuế :………………………………………..
Số tài khoản :………………………………………..

BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN B):
CÔNG TY…………………………………………………..
Đại diện :………………………………………..
Chức vụ : ………………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………..
Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………
Mã số thuế :………………………………………..
Số tài khoản :………………………………………..

Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số……. về ………..đối với Hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:

 1. …………………..…………………..…………………..…
 2. …………………..…………………..…………………..…
 3. …………………..…………………..…………………..…
 4. …………………..…………………..…………………..…
 5. Điều khoản chung :

5.1 Phụ lục hợp đồng được lập thành (…) bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …….

5.2 Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của Hợp đồng thuê nhà số…và có giá trị kể từ ngày ký……

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

Image

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số……………..

 • Căn cứ theo Hợp đồng dịch vụ số…….đã ký ngày ……., tháng……., năm……

 • Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên……………………………………………..

Chúng tôi gồm có.

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN A):
CÔNG TY…………………………………………..
Đại diện :………………………………………..
Chức vụ : ………………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………..
Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………
Mã số thuế :………………………………………..
Số tài khoản :………………………………………..

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN B):
CÔNG TY…………………………………………………..
Đại diện :………………………………………..
Chức vụ : ………………………………………..
Địa chỉ : ………………………………………..
Điện thoại : +84………….. Fax: +84…………
Mã số thuế :………………………………………..
Số tài khoản :………………………………………..

Hai bên đồng ý ký kết phụ lục Hợp đồng dịch vụ số ………./HĐDV/20…/………… để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của Hợp đồng chính.

 1. Nội dung bổ sung:

 2. Lý do bổ sung:

 3. Cam kết của các bên:

 • Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.
 • Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện Hợp đồng.
 1. Thời điểm phát sinh hiệu lực:

 2. Các nội dung khác

Phụ lục Hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Luật Sư Tuấn

Related Posts

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCó thể bạn quan tâm 02/08/1945: Hội nghị Potsdam kết thúc Mẫu hợp đồng lao động trong cơ quan hành…

Hợp Đồng Dịch Vụ Tư Vấn

Cung cấp thông tin cần thiết trước khi tiến hành Hôm nay, ngày …. tháng … năm ….., tại địa chỉ …………………Có thể bạn quan tâm Hợp…

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động mới nhất [2023]

Có thể bạn quan tâm Mẫu quyết định cử đi công tác mới nhất 2024 Mẫu Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn mới nhất…

Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

Việc ra quyết định chỉ định thầu rút gọn có căn cứ từ Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH 2019 Luật Đấu Thầu. Điều 37 của văn bản…

Mẫu quyết định bổ nhiệm chủ tịch HĐQT

Bạn đang tìm kiếm thông tin về mẫu quyết định bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử…

Tổng hợp mẫu hợp đồng thuê nhân sự ngoài mới nhất hiện nay

Hợp đồng thuê nhân sự ngoài là một loại hợp đồng mà một bên (thường là doanh nghiệp hoặc tổ chức) thuê một đối tác bên ngoài…