Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Rate this post

TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH

  1. Xâm hại tình dục trẻ em là gì?
  2. Tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em theo Bộ luật Hình sự.
  3. Khung hình phạt về tội phạm xâm hại trẻ em.

Những hành vi xâm hại tình dục trẻ em là những hành vi đáng lên án và bị xử lý nghiêm minh theo chính sách của Đảng và Nhà nước. Là một SEO specialist, tôi sẽ phân tích về nội dung này, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về trách nhiệm hình sự đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em.

Xâm hại tình dục trẻ em là gì?

1. Xâm hại tình dục trẻ em là gì?

Theo Luật Trẻ em năm 2016, người dưới 16 tuổi được coi là trẻ em. Xâm hại tình dục trẻ em được định nghĩa là hành vi lạm dụng trẻ em bằng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô, hiếp dâm trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm, mại dâm dưới mọi hình thức, cưỡng bức, hứa hẹn lợi ích vật chất hoặc phi vật chất để xâm hại tình dục trẻ em.

2. Tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em theo Bộ luật Hình sự

Theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em được quy định như sau:

  • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142).
  • Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144).
  • Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145).
  • Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146).
  • Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm (Điều 147).

Bộ luật Hình sự quy định 05 tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và tùy theo tính chất và mức độ phạm tội mà tội phạm sẽ chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Khung hình phạt tội phạm xâm hại trẻ em

3. Khung hình phạt về tội phạm xâm hại trẻ em

Khung hình phạt đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Theo Khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của trẻ em hoặc sử dụng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái ý muốn của họ; hoặc giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Theo Khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nếu phạm tội tái phạm nguy hiểm, phạm tội 02 lần trở lên, phạm tội đối với 02 người, có tính chất loạn luân, làm trẻ em có thai, gây tối loạn tâm thần và hành vi của trẻ em từ 11% đến 45%, gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của trẻ em mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, hoặc phạm tội đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chữa bệnh, giáo dục, chăm sóc.

Theo Khoản 3 Điều 142 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình nếu phạm tội nhiều người hiếp một người, có tổ chức, phạm tội đối với người dưới 10 tuổi, làm trẻ em chết hoặc tự sát, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc nhất định, cấm hành nghề, và cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Khung hình phạt đối với tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Theo Khoản 1 Điều 144 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm nếu dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi phải miễn cưỡng giao cấu trong tình trạng quẫn bách hoặc đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Theo Khoản 2 Điều 144 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu phạm tội tái phạm nguy hiểm, phạm tội 02 lần trở lên, có tính chất loạn luân, tái phạm nguy hiểm, làm trẻ em có thai, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, gây rối loạn tâm thần và hành vi của trẻ em từ 11% đến 45%.

Theo Khoản 3 Điều 144 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu phạm tội nhiều người cưỡng dâm một người, làm trẻ em chết hoặc tự sát, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội, gây rối loạn tâm thần và hành vi của trẻ em 46% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc nhất định, cấm hành nghề, và cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Khung hình phạt đối với tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

Theo Khoản 1 Điều 145 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, trừ khi thuộc trường hợp tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi hoặc tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo Khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm nếu phạm tội đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh, có tính chất loạn luân, phạm tội 02 lần trở lên, làm trẻ em có thai, đối với 02 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Theo Khoản 3 Điều 145 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu phạm tội biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc nhất định, cấm hành nghề, và cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Khung hình phạt đối với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi

Theo Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với trẻ em không nhằm mục đích giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác.

Theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội tái phạm nguy hiểm, phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, gây rối loạn tâm thần và hành vi của trẻ em từ 11% đến 45%, phạm tội 02 lần trở lên, hoặc đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Theo Khoản 3 Điều 146 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm nếu phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của trẻ em 46% trở lên hoặc làm trẻ em tự sát.

Người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc nhất định, cấm hành nghề, và cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Khung hình phạt đối với tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm

Theo Khoản 1 Điều 147 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm nếu đủ 18 tuổi trở lên mà ép buộc, dụ dỗ, lôi kéo trẻ em trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức.

Theo Khoản 2 Điều 147 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, gây rối loạn tâm thần và hành vi của trẻ em từ 11% đến 45%, phạm tội 02 lần trở lên, có mục đích thương mại, đối với 02 người trở lên, hoặc đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Theo Khoản 3 Điều 147 Bộ luật Hình sự: Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm nếu phạm tội làm trẻ em tự sát hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc nhất định, cấm hành nghề, và cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 năm đến 05 năm.

Xem thêm: Tội phạm là gì? Các loại tội phạm theo quy định tại Bộ luật Hình sự mới nhất. Quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 về những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự. Định tội danh giữa tội Giết người và tội Cố ý gây thương tích. Chế định miễn trách nhiệm hình sự.

Trên đây là nội dung một số quy định về trách nhiệm hình sự đối với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em của Luật Sư Tuấn gửi đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Hotline 1800 6365 để được tư vấn.

Related Posts

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…

Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông đối với ô tô 2023

Có thể bạn quan tâm Tìm hiểu về quy trình tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố Quy định tội tham…