Tội phạm tham nhũng theo Bộ Luật Hình sự năm 2015

Rate this post

Tham nhũng đã trở thành một vấn nạn đe dọa đến sự phát triển và công bằng của xã hội hiện nay. Để hiểu rõ hơn về tội phạm này, chúng ta cần tìm hiểu về các điều khoản quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Thế nào là “Tham nhũng”?

Theo định nghĩa trong Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, “Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.”

Tham nhũng

Tội phạm tham nhũng theo Bộ Luật Hình sự

Hiện nay, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017 và quy định 07 tội phạm tham nhũng như sau:

2.1. Tội tham ô tài sản

 • Khung 1:
  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 • Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
 • Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 • Khung 2:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 • Có tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
 • Ảnh hưởng xấu đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, tổ chức.
 • Khung 3:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
 • Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.
 • Khung 4:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
 • Hình phạt bổ sung:
  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 • Lưu ý: Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà tham ô tài sản, thì bị xử lý theo quy định trên. (Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

2.2. Tội nhận hối lộ

 • Khung 1:
  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
 • Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
 • Lợi ích phi vật chất.
 • Khung 2:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 • Có tổ chức;
 • Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
 • Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.
 • Khung 3:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:
 • Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.
 • Khung 4:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:
 • Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
 • Hình phạt bổ sung:
  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

 • Lưu ý: Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định trên. (Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

2.3. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

 • Khung 1:
  Người nào lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:
 • Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
 • Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
 • Khung 2:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:
 • Có tổ chức;
 • Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;
 • Chiếm đoạt tiền, tài sản dùng vào mục đích xóa đói, giảm nghèo; tiền, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; các loại quỹ dự phòng hoặc các loại tiền, tài sản trợ cấp, quyên góp cho những vùng bị thiên tai, dịch bệnh hoặc các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.
 • Khung 3:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;
 • Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động;
 • Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 • Khung 4:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:
 • Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
 • Hình phạt bổ sung:
  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

 • Lưu ý: Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản của người khác, thì bị xử lý theo quy định trên. (Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

2.4. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

 • Khung 1:
  Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

 • Khung 2:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.
 • Khung 3:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Khung 4:
  Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

 • Hình phạt bổ sung:
  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

(Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

2.5. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

 • Khung 1:
  Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại khác đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

 • Khung 2:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
 • Khung 3:
  Phạm tội gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm.

 • Khung 4:
  Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

 • Hình phạt bổ sung:
  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

(Điều 357 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

2.6. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

 • Khung 1:
  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 06 năm:
 • Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
 • Lợi ích phi vật chất.
 • Khung 2:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 13 năm:
 • Có tổ chức;
 • Phạm tội 02 lần trở lên;
 • Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng.
 • Khung 3:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 13 năm đến 20 năm:
 • Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.
 • Khung 4:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân:
 • Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;
 • Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.
 • Hình phạt bổ sung:
  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

(Điều 358 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

2.7. Tội giả mạo trong công tác

 • Khung 1:
  Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
 • Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;
 • Làm, cấp giấy tờ giả;
 • Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn.
 • Khung 2:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:
 • Có tổ chức;
 • Người phạm tội là người có trách nhiệm lập hoặc cấp các giấy tờ, tài liệu;
 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 02 giấy tờ giả đến 05 giấy tờ giả.
 • Khung 3:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 06 giấy tờ giả đến 10 giấy tờ giả;
 • Để thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng.
 • Khung 4:
  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:
 • Làm, cấp giấy tờ giả với số lượng 11 giấy tờ giả trở lên;
 • Để thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
 • Hình phạt bổ sung:
  Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

(Điều 359 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017)

Cấu thành tội phạm

Chủ thể của tội phạm là người có chức vụ, quyền hạn. Khách thể của tội phạm là những hành vi xâm phạm đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, làm suy yếu uy tín của chúng, làm mất lòng tin của nhân dân vào Nhà nước. Mặt khách quan của tội phạm là làm trái công vụ, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, xã hội, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. Mặt chủ quan của tội phạm là lỗi cố ý và động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác. Động cơ vụ lợi là mong muốn đạt được lợi ích vật chất cho mình, cho người khác hoặc cho một nhóm người.

Chúng ta cần thực hiện cùng nhau để ngăn chặn và xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và phát triển. Hãy cùng Luật Sư Tuấn đồng hành trên con đường này.

Nguồn: Luật Sư Tuấn

Related Posts

Thực đơn: Những điều cần biết về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Có thể bạn quan tâm Điều 146 – Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (Số 101/2015/QH13) Điều 232 BLHS năm 2015: Quy định về vi phạm…

Các trường hợp tạm đình chỉ, đình chỉ điều tra hình sự

Có những trường hợp mà cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra hình sự. Hãy cùng tìm hiểu…

Vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 điều 51 BLHS

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề vướng mắc khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo…

Cần có hướng dẫn cụ thể về áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

Quý vị luật sư có biết rằng khi xét xử vụ án đánh bạc tại một quán vịt cỏ ở thành phố Y, tỉnh V vào ngày…

Tìm hiểu về Biện pháp khiển trách theo Điều 93 BLHS năm 2015 (sửa đổi và bổ sung năm 2017)

Đầu tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về biện pháp khiển trách và cách nó được áp dụng đối với những người dưới 18 tuổi phạm tội….

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract – Sự tin dùng của nhiều DN FDI

Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 đã đặt ra quy định mới về mức phạt chậm nộp thuế TNCN (thu nhập cá nhân) và tăng tiền…